สปสช. เปิดตัว “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ดูแลสุขภาพประชาชน

สปสช. เปิดตัว ร้านยาชุมชนอบอุ่น เป็นหน่วยบริการด้านยา ร่วมดูแลสุขภาพประชาชน

นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. ร่วมกับนายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการ สปสช.เขต13 กรุงเทพมหานคร ประชุมผู้ประกอบการร้านยา (ข.ย.1) 37 แห่งที่ สนใจและสมัครขึ้นทะเบียนร่วม เป็นหน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อชี้แจงแนวทางการดูแล ประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่ม ทั้งคัดกรองความเสี่ยงโรคเมตาบอลิก /ให้ความรู้สุขภาพ/ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับสหวิชาชีพ /หมอครอบครัวและดูแลการใช้ยาอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ข้อมูลพบว่ามีประชาชนร้อยละ 17.6 ที่เจ็บป่วยในรอบ1เดือนและเลือกซื้อยากินเอง ส่งผลกระทบใช้ยาเกินจำเป็น เกิดปัญหากินยาไม่ครบ หรือใช้ยาไม่เหมาะสม สะท้อนถึงปัญหาการเข้าถึงบริการและการ ดูแลสุขภาพของประชาชน การพัฒนาร้านขายยาแผนปัจจุบัน(ข.ย.1)ให้เป็น” หน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จึงเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา

โดยจะเริ่มนำร่อง ในพื้นที่กรุงเทพฯ สปสช.เขต13 กทม. จะรับสมัครร้านขายยาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น”ร้านยาชุมชนอบอุ่น” พื้นที่ดำเนินการ 11 เขต ที่จะทำงานร่วมกับคลินิกหมอครอบครัว ได้แก่เขตจอมทอง เขตบางกอกน้อย เขตลาดพร้าว ดอนเมือง คันนายาว บางแค บางคอแหลม บางขุนเทียน จตุจักร ดุสิต สวนหลวง และโอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบันที่จะร่วมเป็นร้านยาชุมชนอบอุ่นได้ นอกจากต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 และประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยบริการปี2561 แล้วยังต้องเปิดบริการอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน มีเภสัชกรปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดบริการ มีเภสัชกรผู้ให้บริการที่มีความพร้อมและสมัครใจ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ เพื่อดำเนินกิจกรรมบริการสุขภาพอาทิ คัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มโรคภาวะเมตาบอลิก ให้สุขศึกษา ความรู้แนะนำด้านสุขภาพ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ในการบริการดูแล สุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน โดยทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับ คลินิกหมอครอบครัว และกิจกรรมอื่นๆที่ถูกกำหนดเช่น บริการคลินิกอดบุหรี่ บริการยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นต้น

ปัจจุบันมีร้านขายยาทั่วประเทศจำนวน 15,359แห่ง กทม.มี 4,895แห่ง โดย สปสช.จะเริ่มให้บริการ ร้านยาชุมชนอบอุ่นในวันที่ 1 เมษายน นี้ และตั้งเป้าให้มีถึง 400 ร้าน ครอบคลุมทุกเขตของกรุงเทพมหานคร

Categories: news